Ignorantia juris non excusat

Hukuku bilmemek mazeret sayılmaz

Vekalet Bilgileri

Vekaletname örneğini buradan indirebilirsiniz

Avukatlarımız

Av. Murat Patır (LLM)

Av. Murat Patır (LLM)

Av. Nermin Kaya

Av. Nermin Kaya

Beşiktaş Hukuk Bürosu Danışmanlık Alanlarımız

 1. 1
  Uluslararası işlemler ve uyuşmazlık çözümü
  Beşiktaş Hukuk Bürosu tarafından Uluslararası İşlemler alanında sunulan hizmetlerden bazıları
  • İhracat ve ithalattan kaynaklı yurt dışı alacakların takibi
  • Yargı kararlarının yabancı ülkelerde icra ve infazının gerçekleştirilmesi
  • İhracat vesaikinin hazırlanmasında danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Şirketlere yatırım teşvikleri ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Gümrük işlemlerinden kaynaklanan ihtilafların çözümü
  • İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin uygulamalara karşı savunmaların hazırlanması
  • Serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözümü
  • İthal ya da ihraç edilen ürünlerin gümrüklenmesi, taşınması, sigortalanması ve teslimi ile ilgili ihtilafların çözümü
 2. 2
  Şirketler hukuku
  Beşiktaş Hukuk Bürosu, Şirketler Hukuku alanında yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, infisah, birleşme/devralma ve tür değiştirme işlemlerinde uzmanlaşmıştır.
  • Beşiktaş Hukuk Bürosu tarafından Şirketler Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:
  • Şirket genel kurul toplantılarının yapılması
  • Sermaye artırımları/indirimleri
  • Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında danışmanlık
  • Haksız rekabetin önlenmesi, tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık
  • İrtibat bürolarının kurulması
  • Hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler
  • Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence)
 3. 3
  Fikri mülkiyet hukuku
  Uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, yerli ve yabancı firmaların kendilerine ait ürünlerin ve hizmetlerin ayırt edici karakteristik yönlerini koruması gerekliliğini artırmıştır.
  Beşiktaş Hukuk Bürosu tarafından Fikri Mülkiyet Hukuku alanında sunulan hizmetlerden bazıları:
  • Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin ulusal ve uluslararası alanda araştırılması, tescili, korunması ve devri işlemleri, danışmanlık hizmeti verilmesi ve uyuşmazlıklardan doğan davaların takibi
  • Telif hakları
  • Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi
  • Birleşme devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans verme/alma görüşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesi
 4. 4
  İş ve sosyal güvenlik hukuku
  Beşiktaş Hukuk Bürosu, müvekkillerinin insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde çalışarak, istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden tanzim edilmesine destek vermektedir.
  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:
  • Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması
  • Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli
  • İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması
  • Çalışma ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata uyumunun sağlanması
  • İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi
  • Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması
  • İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması
  • Sendikal faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi
 5. 5
  İcra ve iflas hukuku
  Beşiktaş Hukuk Bürosu İcra İflas Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.
  Beşiktaş Hukuk Bürosu tarafından İcra İflas Hukuku alanında verilen diğer hizmetlerden bazıları:
  • Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri
  • Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması
  • İflas Erteleme
  • Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi
 6. 6
  Ceza hukuku
  Beşiktaş Hukuk Bürosu Ceza Hukuku alanında, müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.
  Beşiktaş Hukuk Bürosu, özellikle uzmanlık alanına giren Ticari Ceza Hukuku, İcra Ceza Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Ceza Hukuku dalları başta olmak üzere, soruşturma ve dava öncesinden soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti vermektedir.
 7. 7
  Gayrimenkul hukuku
  Beşiktaş Hukuk Bürosu gayrimenkul proje gelişimi konusunda (mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara) mülkiyetin devri ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.
  Emlak alım satımı, kiralama, ayni ya da şahsi hak tesisi gibi çeşitli işlemlerin yapılması ve bunlara dair görüşmelerin yürütülmesi hususlarında faaliyet göstermektedir. Beşiktaş Hukuk Bürosu tarafından Gayrimenkul Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:
  • Tapu işlemleri
  • Kiralama sözleşmeleri
  • Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri
  • Hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması (Due Dilligence)
  • Alım – Satım sözleşmeleri
  • Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
  • Gayrimenkul finansmanı
  • Yabancıların mülk edinmesi
 8. 8
  İdare ve vergi hukuku
  Beşiktaş Hukuk Bürosu, farklı sektörlerde Türkiye’nin öncüsü konumunda olan müvekkillerinin çeşitli idareler ile uyuşmazlıklarının çözümü ve tüm vergi ihtilaflarının giderilmesi hususunda geniş birikim edinmiş ve bu alanlarda uzmanlaşmıştır.
  Beşiktaş Hukuk Bürosu tarafından İdare ve Vergi Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:
  • Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması
  • İdari başvuru yollarının ve uzlaşma işlemlerinin takibi
  • Dava takibi ve uyuşmazlıkların çözümü
  • Gümrük mevzuatından ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü
 9. 9
  Bankacılık ve finans hukuku
  Beşiktaş Hukuk Bürosu, bankalar, mali kuruluşlar, kiralama şirketleri ve kredi alan şahıslar gibi geniş bir yelpazede yer alan müvekkillerine Bankacılık ve Finans Hukuku alanında hizmet vermektedir.
  Beşiktaş Hukuk Bürosu tarafından Bankacılık ve Finans Hukuku alanında sunulan hizmetlerden bazıları:
  • Bankalar Hukuku ve Finans/Kredi kuruluşlarının işleyişi, yapısı ve organizasyonu hakkında danışmanlık hizmeti
  • Finansal Kiralama
  • Kredi Sözleşmeleri
  • Şirket Finansmanı
  • Mal ve Proje Finasmanı
  • Yapısal Finans
  • Uluslararası Ticaret Finansmanı
  • Kurumsal Finansman
  • Şirket Finansmanı
  • İpotek tesisi ve ipotek fek işlemleri
 10. 10
  Yabancılar Ve Vatandaşlık Hukuku
  Beşiktaş Hukuk Bürosu yabancılar ve vatandaşlık hukuku alanlarında profesyonel danışmanlık hizmeti sunmakta, özellikle yabancıların Türkiye’ye gelirken ve Türkiye’de yaşadıkları hukuki problemlerin çözümünde aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:
  • Yabancıların Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılmas
  • Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi ile gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
  • Yabancıların Türkiye’de oturma izin başvurularının yapılması ve takibi
  • Yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması ve takibi
  • Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ile haklarının korunması